Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a doua posturi vacante, in regim contractual, pe perioadă nedeterminată de casier, din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate

0
645

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827
 Nr.  684 / 20.04.2016

 

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  organizează concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea  a doua posturi vacante, in regim contractual, pe perioadă nedeterminată de casier, din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă  – 23.05.2016, ora 10,00;

– interviul – 27.05.2016, ora 10,00.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:

Condiţii generale:

    – are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România;

    –  cunoaste limba românã, scris si vorbit;

    –  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;

    –  are capacitate deplinã de exercitiu;

    – are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;

    –  îndeplineşte condiţiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    –  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracţiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice :

–  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinte operare calculator;

– program de lucru inegal în funcţie de cerinţe şi solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu timp liber corespunzător;

– abilităţi de comunicare cu publicul;

Dosarul de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãții sau instituției publice organizatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de căsătorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;

            Actele prevazute la pct.2 – 4 vor fi prezentate si in original la Compartimentul Resurse Umane, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

             Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 13.05.2016, ora 16:00 la sediul  Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

            Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova.

                  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane sau la telelefon  0251/413827.

 

              DIRECTOR,                                                                     CONTABIL  ŞEF,

  1. Bogdan PÂNCU ec. Alexandru NEMŢARU         

 

 

 

                                                                  

                                                                                                    Intocmit,

                                                                                              Gavrilescu Livia

 

 


    Clubul Sportiv Judetean Stiinta ,,U” Craiova             

 

 

 

                                                                                                                   Aprobat ,           

                 DIRECTOR,        

                                                                                    BOGDAN PÂNCU 

  Bibliografie

pentru concursul organizat

de Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova in vederea ocuparii

a două posturi vacante de casier

 din cadrul  Compartimentului Financiar -Contabilitate.

 

 

  1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata si completata.
  1. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa.
  1. Hotararea nr. 2230 / 1969 privind gestionarea bunurilor materiale.
  1. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor.
  1. Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiara.
  1. M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

            CONTABIL SEF,
              Alexandru NEMŢARU