Anunț post casier

0
667

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de Casier, din cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ la Compartimentul  Financiar Contabilitate.4

Concursul pentru ocuparea celor două posturi vacante va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă  – 07.12.2016, ora 10,00;

– interviul – 12.12.2016, ora 10,00.

Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:

Condiţii generale:

– are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

–  cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;

–  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;

–  are capacitate deplinã de exerciţiu;

– are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;

–  îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

–  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracţiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice :

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– cunoştinte operare calculator;

– program de lucru inegal în funcţie de cerinţe şi solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu timp liber corespunzător;

– abilităţi de comunicare cu publicul;

Dosarul de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãții sau instituției publice organizatoare;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de căsătorie, dupã caz;

3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

Actele prevazute la pct.2 – 4 vor fi prezentate si in original la Compartimentul Resurse Umane, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 25.11.2016, ora 16:00 la sediul  Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane sau la telelefon  0251/413827.

Bibliografie
pentru concursul organizat
de Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova in vederea ocuparii
a un post vacant de casier
din cadrul Compartimentului Financiar -Contabilitate.
1. Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata si completata.

2. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiilor de casa.

3. Hotararea nr. 2230 / 1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

4. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor.

5. Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiara.

6. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

7. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;