Anunt privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

0
713

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova

Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,

Cod fiscal 15660390

Tel/Fax: 0251/413.827

 Nr.  893 / 17.05.2017

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  organizează concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a unui post vacant de execuţie, în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat, treapta I (1 post instalator) din cadrul Centrului Turistic pentru Agrement şi Sport la Compartimentul Administrativ.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă  – 23.06.2017,  ora 10,00;

– interviul – 28.06.2017, ora 10,00.

Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:

    – are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    –  cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;

    –  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;

    –  are capacitate deplinã de exerciţiu;

    – are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;

    –  îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    –  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracţiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

         

  Condiţii specifice :

–  studii medii / generale sau şcoală profesională;
–  calificare în meseria de instalator;
–  vechime în specialitate  minimum 5 ani;

Dosarul de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

  1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãții sau instituției publice organizatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de căsătorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;

            Actele prevazute la pct.2 – 4 vor fi prezentate si in original la Compartimentul Resurse Umane, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

             Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 15.06.2017, ora 16:00 la sediul  Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

            Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova.

                  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane sau la telelefon  0251/413827.

 

            DIRECTOR,                                                                                                                 CONTABIL  ŞEF,

  1. Bogdan PÂNCU                                                                                                    ec. Alexandru NEMŢARU         

 

                                               

                 Intocmit,

                Gavrilescu Livia

    Clubul Sportiv Judetean Stiinta ,,U” Craiova             

 

 

                                                                                                                   Aprobat ,           

                                                                                                                 DIRECTOR,

  1.                                                                                                 BOGDAN PÂNCU

                                                                                

 

 

Bibliografie

pentru concursul organizat

de Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova in vederea ocuparii

a un post vacant de muncitor calificat, treapa I

 din cadrul Centrului Turistic pentru Agrement si Sport

la Compartimentul Adminstrativ.

 

 

Muncitor calificat – Instalator

 

 

1.Instalatii tehnico- sanitare si de gaze –Stefan Vintila, Horia Busuioc

2.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

          3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile si instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

          4.Legea nr. 319/2006 (actualizată), – a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completarile ulterioare;

          5.Legea 307/2006 (actualizată) – privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si completarile ulterioare;

 

 

 

 

                CONTABIL SEF,

  1. Alexandru NEMŢARU