ANUNT organizare examen de promovare antrenor categoria I

0
942

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova

Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,

Cod fiscal 15660390

Tel/Fax: 0251/413.827

Nr 982/ 07.06.2017

ANUNT

In conformitate cu H.G. nr. 286/ 2011 astfel cum a fost modificata prin H.G. nr.1027/2014, Legea nr. 53/2003, si Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean, aprobat prin Dispozitia Presedintelui nr.308/2015, Clubul Sportiv Judetean Stiinta ,,U” Craiova organizeaza examen de promovare in data de 22.06.2017, orele 10,00- proba scrisa, pentru promovare pe functia vacanta, pe perioada nedeterminata de antrenor categoria I, in cadrul Compartimentului Antrenori.

Examenul se va desfasura la sediul Clubului Sportiv Judetean Stiinta ,,U” Craiova din str. C-tin Lecca nr. 32 si va consta in parcurgerea a doua etape succesive dupa cum urmeaza:

● Selectia dosarelor ;

● Proba scrisa- pentru verificarea cunostiintelor necesare indepliniriiatributiilor;

Pentru a participa la concursul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performnatelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

Conditii generale de participare la examen:
– sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

– sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

– are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– are capacitate deplina de exercitiu;

– are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile

sanitare abilitate;

– indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;

– nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

La concurs pot participa numai candidatii ale caror dosare de concurs sunt complete si corect intocmite.

Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

1. Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei cu mentiunea postului solicitat;

2. Carte de identitate ( copie si original);

3. Copia carnetului de munca, conforma cu originalul sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si /sau specialitatea studiilor;

4. Copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale (cel putin doua din ultimii 3 ani);

Actele prevazute la punctele 2), 3), 4) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la examenul de promovare se vor depune până pe data de 14.06.2017, ora 16:00 la sediul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova

din str. Constantin Lecca, nr. 32.

Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Judeţean

Ştiinţa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane sau la telefon 0251/413827.

DIRECTOR, CONTABIL ŞEF,

jr. Bogdan PÂNCU ec. Alexandru NEMŢARU

Intocmit,

Gavrilescu Livia

Tematica si bibliografia

pentru examenul de promovare organizat

de CSJ Stiinta “U” Craiova

in data de 22.06.2017

1. Sistematizarea tehnicii jocului de fotbal.

2. Tactica jocului de fotbal.

 Analiza acţiunilor de tactică individuală în atac;

 Analiza acţiunilor de tactică

individuală în apărare;

 Analiza acţiunilor de tactică colectivă în atac, fazele atacului, formele

atacului;

 Analiza acţiunilor tactice colective în apărare, fazele apărării, formele

apărării;

 Tactica în joc a portarului;

 Sistemul de joc.

3. Periodizarea antrenamentului în jocul de fotbal

4. Macrociclul, mezociclul, microciclul și lecţia de antrenament în jocul de fotbal.

5. Conţinutul psihologic al factorilor antrenamentului sportiv.

Bibiografie

BARBU, D., Fotbal. Pregătirea psihologică. Craiova, Edit. Universitaria, 2009.

BARBU, D., Fotbal. Curs de bază pentru studenţi. Craiova, Edit. Universitaria,

2010.

BARBU, D., Teoria și practica în fotbalul de înaltă performanță. Craiova, Edit.

Universitaria și Pro-Universitaria, 2012.

DRAGNEA, A.; MATE-TEODORESCU, S., Teoria sportului. Bucureşti, Edit.

Fest, 2002.

EPURAN, M., HOLDEVICI, I., TONIŢA, FL., Psihologia sportului de

performanţă. Bucureşti, Edit. FEST, 2001.

EPURAN, M., HORN, E., Mecanisme de influenţare a comportamentului în fotbal.

Bucureşti, Edit. Sport-Turism, 1985.

IONESCU, I., Fotbal, Ed. Helicon, 1995.

MOTROC, I., MOTROC, FL., Fotbalul la copii şi juniori. Bucureşti, Edit.

Didactică şi Pedagogică, RA, 1996.

RĂDULESCU, M., COJOCARU. V., Ghidul antrenorului de fotbal-copii şi

juniori. Bucureşti, Edit. Axis-Mundi, 2003.

STOICA D., Curs de aprofundare în ramura sportivă fotbal. Craiova, Edit.

Universitaria, 2012.

STOICA D., Teoria și practica în fotbalul de performanță. Craiova, Edit.

Universitaria si Pro-Universitaria, 2013.

DIRECTOR,

jr. BOGDAN PÂNCU