Anunț post asistent medical

0
1169

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova

Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,

Cod fiscal 15660390

Tel/Fax: 0251/413.827

 Nr  1881 / 02.11.2017

     CĂTRE,

                    www.csjstiintaucraiova.ro

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  organizează concurs la sediul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a 1 post vacant în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist – medicină sportivă, cu timp de lucru parţial, cu ocuparea a 2 fracţiuni de normă  a câte  4 ore fiecare, în cadrul Centrului Turistic pentru Agrement şi Sport la Compartimentul Asistenţă Medicală.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba scrisă  – 05.12.2017, ora 10,00;

– interviul – 11.12.2017, ora 10,00.

Potrivit art.3 din acelaşi Regulament-cadru, în vederea participării la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:

– are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

–  cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;

–  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;

–  are capacitate deplinã de exerciţiu;

– are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;

–  îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

–  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracţiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

         

  Condiţii specifice :

–  Absolvent de scoală sanitară postliceală sau echivalentă

Sau

–  Absolvent al învăţământului superior de 3 ani în specialitate;

Sau

–   Absolvent al învăţământului superior ( Facultatea de Moaşe si Asistenţă Medicală)  – licenţă în specialitate;

–   vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani;

–   disponibilitate la program flexibil;

Dosarul de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. cererea de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate (diplomă de licentă în specialitate, certificat de calificare etc);
 4. autorizaţie de liberă practică, vizată la zi de către Ordinul Asistentilor Medicali;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;
 6. certificat de nastere;
 7. certificat de căsătorie;
 8. cazier judiciar sau o declaratie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
 9. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. curriculum vitae;

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original la Compartimentul Resurse Umane, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 23.11.2017, ora 16:00 la sediul  Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.

Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) lit.f) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant a personalului contractual din cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova, Compartimentul Resurse Umane sau la telefon  0251/413827.

 

     DIRECTOR,                                                                                                        CONTABIL SEF

Bogdan PÂNCU                                                                                         ec. Alexandru NEMŢARU         

                        

                                                                                       Intocmit,

                                                                                 Gavrilescu Livia

 

 

Clubul Sportiv Judetean Stiinta ,,U” Craiova             

 

                                                                                                                   Aprobat ,           

                                                                                                                 DIRECTOR,

                                                                                                               BOGDAN PÂNCU                                                        

 

BIBLIOGRAFIA

Pentru ocuparea pentru ocuparea a 1 post vacant în regim contractual,

pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist – medicină sportivă,

cu timp de lucru parţial, cu ocuparea a 2 fracţiuni de normă  a câte  4 ore fiecare, în cadrul Centrului Turistic pentru Agrement şi Sport

la Compartimentul Asistenţă Medicală.

 1. Ion Drăgan – Medicina sportivă
 2. Lucretia Titirca. Urgenţele medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistenţii medicali, ediţia a III-a. Editura Medicală 2013
 3. Corneliu Borundel: Medicina interna pentru cadre medii, Editura All, Bucuresti, 2010
 4. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 5. Ordinul MS nr. 961 din 19 august 2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 6. Ordinul nr.1226 din decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
 7. Anexa la Ordinul MS nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti